Mācību process
Iestājoties skolā, izglītojamais saņem pieejas paroli skolas mācību e-videi, kurā ir pieejamas tiešsaistes nodarbības un to ieraksti, atrodami mācību materiāli, pārbaudes darbi, mācību literatūra un cita mācību procesam noderīga informācija. Mācības tālmācībā ir pieejamas gan vidējās izglītības programmā, gan pamatizglītības. Mācības un pārbaudes darbu rakstīšana notiek e-mācību vidē.

Visi mācību materiāli pieejami digitālā veidā! Viss, kas tev nepieciešams, ir dators ar interneta pieslēgumu!
Tālmācības vidusskolā “INTELEKTS”
Skolēniem:
 • mācību process nodrošināts mācību vietnē MOODLE (turpmāk e-vide), kurā, saskaņā ar mācību priekšmetu un mācību stundu plānu, ir izvietoti īpaši strukturēti mācību materiāli;
 • ātra un vienkārša pieslēgšanās e-videi, lai pēc stundu saraksta piedalītos skolotāja vadītās tiešsaistes nodarbībās;
 • nodrošināta droša un ērta mācību vide, skolā valda cieņpilna attieksme starp skolotājiem un skolēniem;
 • e-vidē iespēja komunicēt ar priekšmetu skolotājiem, izpildīt un iesniegt darbus, klausīties audio un skatīties video materiālus, pieteikties tiešsaistes vai klātienes konsultācijām, apskatīt savus mācību sasniegumus;
 • pārbaudes darbu grafiks visos mācību priekšmetos pieejams katra semestra sākumā;
 • nepieciešamības gadījumā tiek izveidots individuāls mācību plāns, kā arī sniegti citi atbalsta pasākumi labākiem zināšanu sasniegumiem;
 • zināšanu nostiprināšanai vai patstāvīgām mācībām pieejami tiešsaistes nodarbību video ieraksti, kas īpaši noder gatavojoties pārbaudes darbiem;
 • e-vidē tiek saglabāti visi skolēnu pildītie pārbaudes darbi;
 • • katram skolēnam ir nodrošināta iespēja pieteikties gan tiešsaistes, gan klātienes konsultācijām;
 • sadarbībā ar PEARSON, angļu valodas apguvei tiek izmantoti digitālie mācību resursi;
 • tiek veikti preventīvi pasākumi, lai skolēni priekšlaicīgi nepārtrauktu mācības;
 • nodrošināti dažādi atbalsta pasākumi bērniem, kas mācās pēc pamatizglītības otrā posma mazākumtautību izglītības programmas pakāpeniskai pārejai uz mācībām latviešu valodā;
 • klases audzinātājs nodrošina palīdzību un atbalstu gan saistībā ar mācībām, gan arī palīdz risināt tehniskas problēmas;
 • skolas psiholoģes tikšanās ar skolēniem un vecākiem sekmē skolēnu motivāciju, mērķtiecību un interesi par mācībām;
 • tiek organizēti pasākumi un ieviestas skolas tradīcijas, lai veicinātu skolēnu saliedēšanos un socializāciju;
 • organizētas mācību ekskursijas un tiešsaistes pasākumi, kas saistās ar mācību saturu un audzināšanas darba prioritātēm;
 • skolā papildu mācību procesam tiek piedāvāta interešu izglītība;
 • noslēgti sadarbības līgumi ar citām izglītības iestādēm, lai veicinātu izpratni par tālākās izglītības un karjeras iespējām;
Vecākiem:
 • pieslēdzoties e-videi, ir iespēja apskatīt gan sava bērna zināšanu sasniegumus, mācību dinamiku, gan arī to, kad un cikos bērns pieslēdzies e-videi;
 • e-vidē pieejams stundu saraksts un visi skolas iekšējie noteikumi;
 • skolas vadības komunikācija ar vecākiem ir regulāra, izmantojot e-pastu vai WhatsApp lietotni, atkarībā no vecāku izvēlētā saziņas veida;
 • papildu liecībai katra semestra beigās, 2 reizes pusgadā vecāki saņem skolēnu sekmju izrakstus;
 • iespēja apmeklēt skolas organizētās vecāku sapulces un piedalīties skolas padomes darbā ar ieteikumiem, novērojumiem, veidojot sadarbību ar skolu (iesaistoties skolas pasākumos, mācību ekskursijās, Karjeras nedēļā u.c.).
Rīga, Lomonosova iela 4 - 117
(LV)
(RU)
Soc. tīkli
Adrese
Noteikumi
Partneri
Kontakti
Made on
Tilda