Uzņemšana
Kā notiek uzņemšana?
Iestājies 1 dienas laikā
Skolā izglītojamos uzņem bez iestājpārbaudījumiem un uzņemšana notiek visa gada laikā.

Uzņemšanas noteikumi un nepieciešamie dokumenti

Lai pieteiktos mācībām, izglītojamais (ja sasniedzis pilngadību) vai izglītojamā vecāks aizpilda pieteikuma anketu, kurā norāda izglītojamā vārdu un uzvārdu, klasi, kurā vēlas iestāties, izglītojamā vai vecāka telefona numuru un e-pasta adresi.

Pieteikties iespējams arī zvanot pa telefona nr +371 22458010, +37125771139

Pēc pieteikuma saņemšanas Tālmācības vidusskola “INTELEKTS” sazināsies ar izglītojamo vai izglītojamā vecāku un nosūtīs iesniegumu uzņemšanai skolā.

Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, vai atbildīgā amatpersona iesniedz izglītības iestādes direktoram adresētu iesniegumu.
Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
Iesniegumā norāda:
 • vecāku vai atbildīgās amatpersonas vārdu un uzvārdu;
 • izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu (ja izglītojamais ir citas valsts piederīgais, uzrāda personas ID kodu vai citu izglītojamo identificējušu informāciju);
 • izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;
 • izvēlēto izglītības programmu;
 • saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot telefona un ektroniskā pasta adresi.
 • Skolas administrācija var lūgt izglītojamo (ja izglītojamais nepilngadīgs, arī viņa vecākus) uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi, ID karti, dzimšanas apliecību un tml.).
Iesniedzamie dokumenti:
 • iepriekš iegūto izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, kas apliecina daļēju izglītības ieguvi (ja tādi ir);
 • kopiju lēmumam par izglītības dokumenta atzīšanu izglītības turpināšanai, ja izglītību apliecinošais dokuments vai dokuments, kas apliecina daļēju izglītības ieguvi, izsniegts citā valstī;
 • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u), ja izglītojamais nav pilngadīgs, vai izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u), ja izglītojamais ir pilngadīgs;
 • valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā (ja attiecināms);
 • portreta fotogrāfijas 3x4 cm (ja elektroniski, tad viena JPG formāta fotogrāfija)
Izglītojamo uzņem Skolas atbilstošā klasē un izglītības programmā ar direktora rīkojumu un ar viņu tiek noslēgts līgums par mācībām Skolā.

Pēc uzņemšanas izglītojamam iekārto personas lietu, norādot tajā normatīvajos aktos noteikto informāciju.
Iestājoties Skolā, izglītojamais veic iemaksu 29 EUR (divdesmit deviņi eiro) apmērā par dokumentu noformēšanu.
Rīga, Valērijas Seiles iela 4, 208.kab.
Soc. tīkli
Adrese
Noteikumi
Partneri
Kontakti
Made on
Tilda